نوشته: عبدالاحد داود زی

میخواهم با شما در مورد فکر و اندیشه ای صحبت کنم

صحبتم را با این سوالها آغاز نموده و دنبال می نمایم.

کدام فکر؟

آخرین راه حل برای بشر، جهت حل مشکلات شان چی هست؟

خواسته های این حرکت از منسوبین آن چی هست؟

بلی، سخن از حرکت اسلامی معاصر هست، حرکت فکری با منهج واضح و روشن.

حرکت اسلامی  یک چهار چوکات فکری، در روشنی فهم صحیح از اسلام است، دارای اهداف، اصول و خط مش واضح و استوار.

این حرکت از منسوبین خود و سایر مسلمانان و انسانها خواسته هایی دارد، علی رغم آنکه هر مسلمان به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم منسوب به حرکت اسلامی هست.

منسوبین حرکت اسلامی، باید فکر شمولی دین را بفهمند و آنرا منحیث  راه حل برای مشکلات جامعه بشری بدانند.

منسوبین حرکت اسلامی، برای گسترش این فهم و تطبیق آن تلاش کنند، زیرا ما دیگران را به سوی بهشت پروردگار ‏دعوت میکنیم، چرا که آنها را مستحق این بهشت میدانیم، مادامی که دساتیر این پروردگار را بپذیرند، و بر آن عمل کنند.

در اینجا من حرکت اسلامی را به کشتی تشبیه میکنم که بسوی یک هدف مشخص و واضح در حرکت است، و منسوبین حرکت را به مثابه سواری های این کشتی.

هر فردی که میخواهد، برای رسیدن  به همان اهداف و اضح و مشخص سوار این کشتی شود، و این مسیر را بپیماید، از همان ابتدا باید خود را در مورد هدف و مسیر آگاه ساخته و مطمئن سازد و بعد سوار کشتی گردد.

انسانهای که با شناخت دقیق از اهداف، وسایل و مسیر این کشتی سوار آن گردد، دیگر هرگز در مسیر راه شروع به سر و صدا و شکایت نمی کنند، چرا کشتی آهسته میرود؟ مسیر این کشتی کدام طرف است؟ زیرا او از قبل میداند، سوار کدام کشتی شده و کدام مسیر را تعقیب و این سفر به کدام هدف و مقصد منتهی میشود.

اما این نکته را با این امر نباید اشتباه گرفت، که حرکت اسلامی یک حرکت استبدادی مطلق هست، که در آن هیچ کسی و هیچ راهکاری نباید مورد نقد قرار گیرد، قیادت یا منسوبین از نقد مبری باشند؛بلکه در این صف در روشنی قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم، میتوان از منسوبین و یاهم قیادت حرکت نقد نمود، آری نقد سازنده ، نه نقدی که به منظور ترور شخصیتی فرد یا افراد باشد و یاهم برگرفته شده از خواهشات نفسانی ما باشد.

حرکت اسلامی از فرزندان خود میخواهد، دایم مطابق پلان و برنامه گام برداشته، و به برنامه های که با مشوره جمعی ساخته شده، احترام قایل شود، مصلحت های جمعی را بر مصلحت شخصی خود ترجیح دهد، خیلی با همت عالی برای بدست آوردن اهداف مشخص برنامه ها، تلاش کند، در هربرنامه ای که حضور وی مطلوب هست، بدون دغدغه حاضر شود، زیرا دور ماندن از برنامه ها نیز گاهی سبب سقوط فرد در نیمه راه مبارزه میشود.

فرزندان حرکت اسلامی، برای گسترش فکر و اندیشه خود، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در امر دعوت و تبلیغ را فراموش نکند، با مردم از روی الفت و مهربانی تعامل نموده و رسول الله صلی الله علیه وسلم را اسوه و الگوی خود قرار دهد.

فرزندان حرکت اسلامی، در استفاده از وقت خود خیلی حریص باشد، تا آن را به بیهوده مصرف نکند، زیرا وقت ما با وقت دیگران یکسان هست، اما کارهای از دیگران کرده بیشتر، پس کار زیاد را با وقت کم انجام دادن نیازمند مدیریت درست زمان در درست داشته ما هست.

فرزندان حرکت اسلامی، تنها هدف شان زیاد ساختن افراد در ماحول شان نیست، بلکه آنها باید جای گسترش افقی به گسترش عمودی بیشتر تاکید کنند، زیاد ساختن قوت افرادی کاری خوبی هست، اما مادامی که افراد به حد کافی از رشد و تعالی نرسیده باشند، زیاد بودن شان کدام موثریتی در بدست آوردن اهداف ندارد.

فرزندان حرکت اسلامی، باید به اصل تدریج در بدست آوردن اهداف باور داشته باشند، همه چیز یک شبه بدست نمی آید، باید منتظر بود تا میوه به ثمر رسد بعد آن را چید.

به زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم باید نگریست، از همه اول تر به اقارب و نزدیکان خود پرداخت، تا بالاخره به حاکمان وقت جهان پیام خود را رسانید.

او در ابتدا عقیده و سلوک اخلاقی اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را ساخت، بعد به حکومت داری پرداخت، سالها زحمت کشید، تا نسلی را آماده کنند که برای پذیرفتن مسوولیت های بزرگتر و رهبری جامعه بشری آماده باشند.

او برای تربیت نسل بی نظیری پرداخت که در تاریخ تا هنوز تکرار نشده است و جهان تشنه عدالت و پیام آنها هست.

امروز نیز میتوان به همان جایگاه دست یافت، بشریت امروز نیز منتظر سعادت اند، انسانهای بی شماری در آرزوی تحقق عدالت اند، ما نیز میتوانیم، همانند اسلاف صالح امت خود برای تحقق عدالت و رفع ظلم در جهان بشری اقدام نموده و انسانیت را از ظلم و ستم نجات دهیم، این کار خیالبافی نیست، بلکه امریست تحقق پذیرفتنی و تحقق آن مسوولیت ماست.

آرمان ما همانند اسلاف همین هست، که تنها برای خود زندگی نکنیم، این جهان را جای خوبی برای زندگی سایرین هم بسازیم.