نوشته: ارسلان تیموری

شوروی سابق به کشور افغانستان با عصری‌ترین تجهیزات جنگی آمد ‌و بر این شد تا کشور افغانستان را تحت تصرف خود بگیرد، اما مردم افغانستان با دشمن متجاوز با عزم راسخ و بدون تجهیزات جنگی درگیر شده و مردانه آنها را شکست دادند. آن زمان مردم افغانستان مردانه از کشور خود دفاع کردند. نکته‌ی اساسی در آن وقت این بود که مردم چیزی برای از دست‌ دادن نداشتند‌ و با تمام وجود برعلیه آنها جنگیدند.

ولی زمانیکه آمریکا قصد تجاوز بر کشور افغانستان را کرد، نخواست تا اشتباه شوروی سابق را تکرار بکند. آنها برای مردم افغانستان چیز‌های عطا کردند و مردم هم به آنها متوصل شدند، تمام روز را برای بدست آوردن آن همه بخشش های آمریکا سپری می‌کنند؛ در  مقابل به تمامی ارزش های دینی و ملی خود پشت پا میزنند، در این میان امریکا خیلی راحت و بدون کدام تلفات سنگین انسانی  به خواسته‌های خود در افغانستان رسیده اند و بر ارزش‌های مردم افغانستان هر طوری که خواسته باشند دست‌کاری می‌کنند. این همه نتیجه شکستی هست که ملت ما در قبال جنگ فکری آمریکا خورده اند و هرگز هم سر مخالفت با آنها را ندارند.