اخلاص پادشاهی که لشکر تزویر و ریا آنرا از کرسی فرمانروایی سرزمین قلب کنار زده است، سلطانی که سربازان هوی و نفس بر علیه او شورش نمودند، حاکمی که پس از کناره گیری او؛ سرزمین قلب زادگاه کبر و غرور و خود پسندی گردید.
آری! در قلمرو اخلاص زندگی ها شیرین، کارها با برکت، سلام ها محبت آفرین بودند، در روزگار سلطنت اخلاص دست، پاه و چشم، گوش طابع اوامر و نواهی او تعالی قرار داشت کسی بنده ی طاغوت، کسی غلام زر نبود، دورویی، کذب، خلاف وعده، شهرت طلبی، در قاموس مردم وجود نداشت. دعا ها سازنده ترین قدرت، و اما امروز که ریا بر اریکه قدرت سززمین قلب تکیه زده است، جغرافیای ذهن را به کشتارگاه زندگی مبدل ساخته است جز کشتن و از بین بردن نابود ساختن و منهدم کردن در اندیشه ها نمیگذرد. باید دست به کار شد و از نعمت جان و مال برای برپایی حکومت اخلاص در سرزمین قلب استفاده نمود، و برای اینکه بار دگر سرزمین قلب را به حاکمی ناشناخته نسپاریم لازم است تا تصویر اخلاص را برای تان به نمایش بگذارم.
اخلاص: کاری از کارهای قلب است یعنی اینکه در تمام بخش های زندگی تنها رضایت الله ج را در نظر داشته به غیر از جلب رضایت او کاری انجام نداده و تمام کردارهای خود را از آلودگی های شخصی و دنیوی مبرا سازیم، البته لازم به تذکر میدانم که باید گفت اخلاص نشانه ی توحید کامل است که انسان به وسیله ی ان بنده ی حقیقی خداوند می شود و از بندگی هوی و خواسته های نفسانی نجات می یابد و جهانی را برای خود به ارمغان می آورد که جز شادمانی و سعادت در آن نیست؛ و این شادمانی که در جهان مخلصین است حاصل بی توجه یی مخلص از مدح و ذم مردم و توجه به رضایت خداوند ج می باشد. این نعمت بزرگ خداوندی که با حضورش اجر کارهای کاه گونه ی خیر را کوه می سازد و در عدم موجودیت او در قلب انسان حتی بزرگترین کارهای خیر مثقالی اجر نخواهد داشت، اخلاص برای همه ی مسلمانان نیاز مبرم است بلخصوص برای داعیان راه حق و رهروان دعوت که محتاجترین مردم به این نعمت بزرگ هستند زیرا بدون اخلاص برعلاوه که کارهای داعی بی نتیجه است بلکه نزد پروردگار نیز پوچ و میان تهی خواهد بود چنانکه خداوند تبارک و تعالی در قرانکریم سوره فرقان ایه 23 می فرماید:
” ما به سراغ تمام اعمالی که انان انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار در هوا پراکنده می سازیم”
در حقیقت اخلاص عنصر استقامت در زندگیست بدون اخلاص انسان برده ی دنیا و برای بدست آوردن آن و رسیدن به قدرت دست به هر کاری خواهد زد بنابراین لازم است تا قبل از خانه و کاشانه ی خود و دیگران را منهدم سازیم سلطنت سرزمین قلب را به اخلاص بسپاریم و از یوغ اسارت و بندگی هوی و نفس خویشتن را برهانیم وآنچه ما را در به قدرت رسانید اخلاص مدد می رساند چند نکته ایست که نوشته ی هذا ذکر شماره وار انرا میپذیرد، علم راسخ، همنشینی با مخلصان،مطالعه سلوک مخلصان، مبارزه با نفس و دعا و نیایش می باشد که این همه با حضور نیت برای مخلص شدن زمینه را برای به قدرت رسیدن اخلاص در سرزمین قلب امکان پذیر می سازد.
و زمانی شما میتوانید مطمین شوید که واقعا اخلاص پادشاهی قلب تان را به دست دارد که در باغچه ی ذهن خود شگوفا شدن گلهای ترس از شهرت، اتهام نفس، انجام کار بدون سر وصدا، پرهیز از ثنا خوانی، عدم بخل در ستایش دیگران، فعالیت یکسان در سربازی و رهبری، اهتمام به رضایت خدا نه مردم، خشم و رضایت برای خدا، صبر و استقامت در طول راه، اظهار شادی با حضور استعدادها، اصرار به کار بهتر و پرهیز از تعریف خود، مشاهده کنید و پس از شگوفا شدن این گلها در باغچه ی ذهن انسان میتوان گفت اخلاص بر اریکه ی قدرت در سرزمین قلب تکیه زده است و در این صورت بوی خوش اخلاص جهان مخاص را عطر آگین ساخته و مخلص صاحب آرامش روانی و قدرت روحی میگردد.