عملکرد های انسان درمقابل پدیده های که در یک جامعه انسانی رخ میدهد بازتاب اندوخته ها وظرافت های خودی می باشد که در شرایط ناهمگون تبارز میدهد. چون آدمی زاد در اصل جز جسم فزیکی در ساخت وبافت عضلانی برعلاوه دارای تحلیل وتجزیه عوامل بیرونی را دارا است، لذا خرد انسان ملزوم تحلیل، تحقیق و پژوهش با بکار گیری ابزار که در پیشبرد امورات نقش دارد، ایجاب می کند تا تعمق فکری وبینش سالم داشته باشد.
انسانها در محور اصول میان اخلاق و قوانین بشری دارای محدودیت های منطقی قرار دارد. به این ملحوظ ژرف نگری ما نیاز جدی برای قضاوت و حکمیت داشته و شرط اساسی به شمار میرود. بنأ:
در دنیایی امروزی تنور بازار سیاست چنان شعله ور است که انسانهای کم خرد وکژ اندیش را در خود زوب ساخته باعث تشنج و نابسامانی های زیادی را در فضای سیاسی به بار آورده، که علل های مهم آن برخورد سطحی، عدم درک واقعیت و سبک بار بودن اندوخته های انسانی از علوم بشری می باشد.
جای تأسف اینجاست که متاسفانه اکثریت این کتله عظیم را جوانان تشکیل میدهد، قشریکه باید درین مکاره بازار هویت خود را تشخیص داده و به آینده خو و هم قطاران خود بیندیشد، استفاده سوء وقربانی اهداف پلید کژاندیشان قرن شده نشوند، به همین سبب سطح نگری جوانان دراین جو بحرانی مسبب خرابی های مفرط وغرق شدن در لژن زار بدبختی، بشر را به سوی یک تحول بزرگ سوق خواهد داد.
اسلام با منهج واحد وامت واحد، اما ما چنان دچار فرقه گرایی قبیلوی و نشنلیزم سمتی در این برهه از زمان همچون مرض سرطان دست وپنجه نرم می کنیم، که فقر ونا امنی دامنگیر همه شده است. تاریخ مبین تحولات در مسیر زنده گانی بازتاب حقایق بوده وبهترین الگو برای نسل مابعد خود میباشد. زنده گی پیامبر در امواج پر طلاطم جهالت اعراب به مثابه نور چراغ در فضای تاریک شبه جزیره عربستان بود که مسیر درست را نه تنها به اعراب بلکه به بشریت آموخت ولی امروز امتش به بیراهه کشانده می شود و دچار فقر دینی شده است. لذا: با تفکر عمیق وجستجوی علل وریشه یابی این نابسامانی ها به زنده گی خود رنگ دیگر بخشیده و آینده درخشان را به نسل آینده تقدیم نماییم.
این زمانی به یک تصویر واقعی در صفحه تاریخ تبدیل می شود، زمانی که ما به گمشدۀ خود دست پیدا کنیم و مسیر خود را از ترکستان به جانب کعبه تغیر دهیم .
و در اخیر باید ژرف نگر باشیم