گزارش: تیم رسانه ی نجم هرات

کشور عزیز ما افغانستان برای بیش از 4 دهه شاهد جنگ های خونین و تحمیلی بوده است، مردم این سرزمین بیچاره و فقیر سالهاست که طعم تلخ جنگ را میچشند و این جنگ هست که همه روزه از مردم آن قربانی میگیرید، در این نتیجه این جنگ ها هزاران زن و مرد این کشور به خاک و خون افتیده اند، هزاران طفل یتیم و هزاران خانم بیوه گردیده است و در نتیجه همه روز شاهد زیاد شدن، فقر، بیچاره گی، مهاجرت و هزاران بدبختی دیگر هستیم.

نهاد جوانان مسلمان افغانستان همیشه از طرف های در گیر جنگ افغانستان خواسته است، تا به این تراژیدی چهل ساله نقطه پایان گذاشته و باهمدیگر تفاهم کنند، زیرا مشکل افغانستان راه حل نظامی نداشته و هیچ طرفی نمی تواند فقط و فقط با زور حرف خود را بر مردم تحمیل کند.

در آخرین مورد حکومت وحدت ملی و نیروهای طالبان باهمدیگربرای مدتی محدودی آتش بس اعلام نمودند، این آتش بس موقتی هم امیدهای زیادی را برای بر قراری صلح و امنیت در کشور بر انگیخته است.
امروز در یک اقدام خود جوش در جهت حمایت از آتش بس طرفین درگیر (دولت و طالبان)، منسوبان نجم و جوانان هراتی راهپیمایی کاملا مسالمت آمیز را به راه انداختند. اشتراک کننده گان این راهپیمایی شعار های «جنگ بس، آتش بس آتش بس»، «مونژ سوله غوارو»، «صلح بین الافغانی راه حل هست»…..با خود حمل می کردند. آنها شعار «جنگ بس، آتش بس آتش بس» را سر می دادند. مسیر راهپیمایی از فلکه 29 حمل الی چوک سینما بوده و محل تجمع هم چوک سینما بود.
قابل ذکر هست که شهروندان هراتی هم که مسیر راه با این راهپیمایان روبرو می شدند، با لبخند، دست تکان دادن و فلم گرفتن اعلان حمایت می کردند.