گزارش: تیم رسانه ی نجم لوگر

به ادامه سلسله فعالیت های اجتماعی نهاد جوانان مسلمانان در ولایت زیبای لوگر، اینک منسوبین نهاد جوانان مسلمان در اداره ساحوی پل علم مرکز ولایت لوگر، برنامه سفره اتحاد و همدلی را  برگزار نمود.

این برنامه بتاریخ 14 هم جوزای سال 1397 هجری خورشیدی مطابق به نزدهم ماه مبارک رمضان در اداره ساحوی پل علم مرکز ولایت لوگر برگزار گردید.

منسوبین نهاد جوانان مسلمان هدف از برگزاری این برنامه را زنده ساختن روحیه اتحاد و همدلی میان هموطنان کشور و عام ساختن فرهنگ افطار دادن به دیگران میدانند، و همه ساله در اکثر ولایات کشور و به کمک مادی و معنوی تجار و اهل خیر کشور برگزار می نمایند.