گزارش از: گروپ رسانه یی نجمِ کابل

برنامهٔ انتخابات مسؤول ولایتی نجم در کابل به روز جمعه هشتم ثور در هوتل فانوس برگزار گردید. برنامه به ساعت ۹ صبح با حضور رئیس، اعضای هیئت رهبری و  منسوبین نجم، رئیس جمعیت اصلاح، مسؤول جمعیت اصلاح در کابل و شماری از مهمانان دیگر با تلاوت کلام الله مجید توسط عبدالمعز اسلامی و گرانندگی عطاالله ذاکری عضو نجم رسماً آغاز گردید.

در نخست عبید الله ظفر مسؤول نجم کابل در سال ۱۳۹۶ اساتید، نجوم و مهمانان را خیر مقدم گفته از تلاش، زحمات و حماسهٔ نجوم طی سال ۹۶ سپاس و تشکر کرد و از الله متعال برای شان پاداش استدعا نمود.

به تعقیب سخنان برادر ظفر ترانهٔ زیبا توسط امین الله مولویزاده و حفیظ عمری تقدیم شد و در ادامه دکتور عبدالصبور فخری پیرامون تغییری که نجم آن را رقم میزند صحبت داشتند، دکتور فخری نجم را ستارهٔ درخشان در آسمان کشور خوانده و افزود جوانان نجم مصداق همان جوانانی اند که در راه پروردگار خود گام گذاشته اند و خدای شان هدایتگر آنان است.

به تعقیب رئیس جمعیت اصلاح استاد حمزه حکیمی رئیس نجم سخنانی را با حضار برنامه تقدیم نمودند، استاد حکیمی سال ۹۶ را در کابل و سراسر کشور سال پُر از شور و حماسه خوانده و فعالیت نجوم کابل را تقدیر نمودند.

پس از پایان سخنان رئیس جمعیت اصلاح محفل انتخابات آغاز گردید، اعضا و ارکان نجم برای انتخاب قاید خود در کابل با حضور کمیسیون انتخابات که متشکل از دو منسوب نجم و یک مهمان برنامه بود رأی دادند، اعضا و ارکان نجمِ کابل برای سال ۱۳۹۷ محترم سیف الإسلام عباسی را مسؤول ولایت خود انتخاب نمودند. برنامه با دعائیهٔ دکتور محمد عارف عطایی مسؤول جمعیت اصلاح در کابل به ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.