نوشته:عبدالجبار مطمئن ـ رکن نجم فراه 

احساسات امروز با خستگي های فردا قابل مقایسه نیستند.
پلان های خدمت مستمر امروزت و چالش های فردایت قابل پیشبیني نیستند.
پس تلاش کن واقعگرا باشی تا آرمانگرا!
حقیقت بین باشي، تا خیال اندیش!
همین اکنون تمام تعهدات خویش را لیست کن و بازنگری کن و مشکلات احتمالی را نیز مد نظر بگیر و ببین چند فیصد چانس تحقق آرمانهایت موجود است؟
از سوي دیگر، این تنها بنده گان نیستند که دم از رضایت از کارکرد تو میزنند، خداوند بزرگ چقدر از تو راضیست؟
اعمال خویش را بنگر و خودت را به تنهایی محاسبه کن که آیا مناسب نمایندگي یک ملت مسلمان و خداپرست هستي؟
آیا تا اکنون نماز های فرضت بموقع و با جماعت آداء میگردید؟ چون کارکرد کنونی تان محک و معیار نیستند!!
آیا ماه رمضان را در سالهای قبل کامل روزه داشته ای؟
آیا قرآن بلدي و گاهگاهي تلاوت میکني؟
آیا معنای آیات قرآن را درک میکني؟
آیا هشدارهای عذاب الهي را متوجه میشوي؟
آیا همان خدمتي را قرار است برای مردمت و موکلین خود بکني، خیانت به مردم دیگر نیست؟ حق تلفي یک مسلمان دیگر نیست؟
آیا در راه ارائیه خدمت به مخلوق، رضایت خالق هم مدنظرت هست؟
آیا قبل از کاندیداتوري جهت رضای خداوند ج خدماتی به غریبان و بیچاره گان ارائیه نموده اید؟
تو اگر امروز یکسره سر بر سجده باشي و به دیگران احترام بگذاری، جایی را نمي گیرد، چون تو دیگر یک کاندیدا هستي و مردم همه عبادات، خوش اخلاقي ها، احترامات، خدمات و ازخودگذری های امروزت را در پله ترازوی مقابل گرفتن رأی شان میگذارند.
مردم اخلاقت را مصنوعی و جهت بدست آوردن آراء شان تصور میکنند.
مردم از همین غار بارها گزیده شدند، مردم فریب خوردند، مردم به هر سخره ای که تکیه زدند، همچون شن و ماسه بر سرشان فروریخت، مردم درد دارند، مردم نا أمیدند، مردم مأیوس شده اند، مگر روند کند ثبت نام برای انتخابات را مشاهده نمی کنید؟
پس لطفا واقع نگر باش و دوراندیش!
همه فرضیه های احتمالي را در جلو چشمت بگذار، مثلاً: اگر ناکام شدی چی؟ اگر دوستان، موی سفیدان و متنفذین ازت خواست بنفع یک کاندیدای دیگر کنار برو چی؟
تو جوان هستي و هنوز احساسات تو خدشه دار نشده، مردم نمی خواهند ترا مأیوس کنند، به هرکسي که گفتي من کاندیدا هستم یک لبخندي هرچند مصنوعي بهت زد و گفت ماشاء الله بسیار خوب است.
ما بغیر از تو کسي را نداریم!
ما همه رفیقا پهلوی شما ایستادیم!

تا جای که صدای ما میرسد، صدا میزنیم!
از تو کي بهتر! هم جوانی، هم تحصیلات داری، هم خدمت نموده ای!!

 یادت باشه، پیش از تو جوانان دیگر اینجا ناکام شدند، برو ازایشان علت را جویا شو. برو دست بر قلب داغدیده ای شان بگذار.
ولي یادت باشد، مردم ما بسیار حیاء دارند، آنها نمیتوانند یک جوان را مأیوس کنند.
آنها نمیتوانند در جلو چشمت به تو بگویند که تو مناسب وکالت مردم نیستي، گرچه یقین هم داشته باشند، و نمیتوانند ابراز کنند که من با فلان و فلان نیز وعده داده ام و فلان کاندیدا را من فکر میکنم از شما بهتر بتواند کار نماید!
جوان عزیز!

شاید برخي ها درین روزها خودشان را نمایده اقوام، قریه جات، و نهادها و صاحب اختیار همه آراء شان معرفي نمایند و بخواهند با جلب توجه تان از شما امتیازات مادي بگیرند، ولي رأی هر شخص ملکیت خودش است و با دست خودش بصندوق می افتد، نه نماینده گان نام نهاد و امتیاز گیران.
مردم در روز انتخابات به تنهایی پشت صندوق رأی میروند، و تصمیم میگیرند و فریب کسي را نمیخورند که ترا فریفته است.
جوان اگر میداني که با رأی پاک و شفاف برنده نمیشوي و قرار است دغل بازي کنی، فریب کاري کني، با کابینه، کابل، تیم ها، مافیا و… سازش های مخفي کني، تا رأی بگیري، پس از همین اکنون با کدام وجدان دم از صداقت، خدمت، پاکي و ایمانداري میزني؟!
از خداوند بزرگ برای وطن بیچاره ام چاره جویان واقعي استدعاء دارم.