گذارش: تیم رسانه ی نجم ولایت لوگر

اداره ولایتی نجم لوگر محفلی را به مناسبت برگذاری انتخابات ولایتی جهت انتخاب مسوول ولایتی دایر نمود.

محفلی که به همین مناسبت در پل علم مرکز ولایت لوگر به راه انداخته شده بود، بر علاوه منسوبین نجم تعدادی زیادی از جوانان، بزرگان و علما نموده بودند، برنامه با تلاوت محمد رکن نجم آغاز گردد، در قسمت دوهم برنامه استاد عبدالفتاح جواد مسول دعوت ارشاد جمعیت اصلاح افغانستان سخنان ارزشمندی را برای حاضرین تقدیم نمود، استاد اتحاد و همدلی (وحدت امت اسلامی) را سبب پیشرفت و ترقی همه امت مسلمه دانست.

در قسمت سوم برنامه انجینر صاحب محمد کاظم (ابراهیم زاده) مدیر عمومی جوانان لوگر سخنان برای حاضرین ایراد داشته. واز برنامه نجم تحت عنوان اتحاد وهمدلی حمایت خودارا اعلان نمود.

در قسمت چهارم برنامه مولوی صاحب محمد نبی (محمدی) مسول جمعیت اصلاح در ولایت لوگر سخنان ارزشمندی ایراد فرمودند.انجینر صاحب خاکسار (وقار) مسول رسانه ها نجم در افغانستان و همچنان سخنگوی نجم در افغانستان برنامه انتخابات ولایتی را تشریح نمود. سپس انجینر صاحب سید احمد (احمدی) به اکثریت آراُ به حیث مسول جدید نجم لوگر انتخاب شد.در قسمت اخیر برنامه انجینر صاحب محمد شفیق (پوپل) ریس اطلاعات فرهنگ ولایت لوگر سخنان اختتامیه برای حاضرین تقدیم کردند.

در اخیر برنامه جناب محترم سید حامد (سادات) ریس اطلاعات فرهنگ ولایت نیمروز نیز حضور پیدا کردند و از فعالیت های نجم در سراسر افغانستان اظهار سپاس و قدر دانی نمودند، برنامه انتخابات با دعایه مولوی صاحب محمد نبی (محمدی) به پایان رسید.

قابل یاد آوری است، که در نجم براساس اصل شورا مسوولین آن از کوچکترین واحد اداری آن که اداره ساحوی است تا به اداره ولایتی و ریاست عمومی نجم بواسطه آرای همکاران، اعضا و ارکان نجم برای یک مدت معین انتخاب میگردد.