نوشته: انجنیر مسیح عمر

من و بار داری آوازیست که در این چند روز تنها در شبکه های اجتماعی میتوان آنرا تعقیب کرد. اما این صدا مطمئنن از دنیای مجازی بیرون کشیده می شود؛ نه به رضایت مان بلکه  این رسانه های استعماری که زیر عنوان آزادی برای بردگی خانم ها آستین بلند نموده اند!

چندی قبل سری زدم به شبکه اجتماعی فیسبوک، با اولین تماس چشمی، این موضوع نمایان شد “من و بارداری!”

گفته بودند که این تابو باید شکستانده شود، خانم ها از داشتن طفل در بطن خود نباید شرم کنند و میتوانند که آشکارا به همه نمایان سازند. که امید وارند و از پوشیدن  لباس های بلند و تنه دراز می توانند خوداری نمایند.

باز هم تاکید گویان گفته بودند که این تابو را باید شکست و این جامعه مرد سالار را باید از بین برد!

از سوی دیگر اساس گذاری این سروصدا ها توسط آنعده اشخاص و افرادی که  خودشان نه با قواعد اسلامی آشنا اند و نه هم  ملبس به پوشش درست افغانی و اسلامی، نمی دانم چه نیرنگ جدید را روی دست گرفته اند؟!

ای وای بحال ملت مان!

گروهی در پی زدودن فزیکی اینها اند و گروهی درپی از بین بردن لباس اخلاقی و فکر غربی سازی این جغرافیا را بسر دارند!

این را به خاطر باید داشت مکر دشمن رنگ رنگ است از هر رنگ وحیله برای نابودی اخلاق و جسم کار می گیرند و بزرگترین اسلحه شان همان خانم های است که رنجیده اند !

کج فهمی دینی و بی دانشی است که ما امروز گریبان گیر آن هستیم یک نکته را باید اعتراف کرد که با دادن این مجال برای غوغای بی ارزش اینها ما خودمان هم مقصریم از دیر باز میبینیم که حرمت نمی پذیریم و گاه گاهی دست به جاهای می اندازیم که نه شرعا جواز دارد ونه اخلاقا!

 گاهی هم کمی از چوکات بیرون می شویم، اگر زندگانی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم  و یارانش را غور کنیم زره از خشونت چه در زندگانی شخصی و خانوادگی شان نمی بینیم و چه در بعد اجتماعی و بیرونی ایشان!

بیاید وسططیت را که همان راه کار و برنامه اصلی اسلام است روی کار بیاریم تا شاهد این چنین صدا های بی موجب و بازاریابی جیبی اینچنین اشخاص نشویم.

ای جوان بدان که این همه در دست توست قسم به الله که اگر تغییر ایجاد نکنیم تغییر داده می شویم !