گذارش:تیم رسانه ی نجم بغلان
اداره ولایتی نجم بغلان به منظور تعیین مسؤل جدید ولایتی در این ولایت انتخابات را راه اندازی نمودکه درنتیجه محترم انجنیرشیرآقا طاهری رامنحیث مسول انتخاب نمودند. این اداره روز پنج شنبه 23حمل 1397در ولایت بغلان طی یک همایش پرشکوه با حضور منسوبین نجم، اساتید دانشگاه ها، نهادهای دولتی ،خصوصی و محصلین انتخاباتی ولایتی را برگزار کرد.
این برنامه با گردانندگی قاری صاحب شاه ناصرمرادی رکن نجم بغلان و با تلاوت زیبای محترم قاری صاحب محمد آصف محسنی عضو نجم آغاز گردید. در آغاز برنامه محترم انجنیر شیرآقا طاهری معاون ولایتی نجم بغلان به نمایندگی از اداره ولایتی مهمانان و اشتراک کننده گان برنامه را خوش آمدید گفته و هدف تدویر برنامهء انتخابات ولایتی را توضیح داد.
سپس محترم انجنیر صاحب عبدالواحد همت معاون تنظیمی نهاد جوانان مسلمان افغانستان نجم را به معرفی گرفته در مورد هدف تاسیس نجم در افغانستان صحبت نموده در ادامه صحبت هایش اولویت کاری نجم را برای سال 1397 که کار در نهادهای تحصیلی و تعلیمی روی وحدت وهمبستگی بوده ایرائه نمود و شعار نجم برای سال97 را اتحاد وهمدلی عنوان کرد و افزودکه نجوم امسال در سراسر افغانستان در میدان عمل بوده و از هراقدام که درمورد صلح باشدازهیچ نوع فداکاری دریغ نخواهند کرد.
وی در ادامه بیان کرد که نجم درجامعه افغانی علم بردار علم ودانش بوده و ما معتقد هستیم که در افغانستان به دوقضیه بسیار مهم و اساسی ضرورت داریم (۱)جوان متعهد (۲)جوان متخصص تاوقتیکه تعهد وتخصص در وجود ما نباشد امکان ندارد که ما در روی زمین منحیث یک قوم باعزت زندگی کنیم.
به تعقیب سخنان معاون نجم محترم سیف الاسلام سیرت مسؤل تعلیمی نهاد جوانان مسلمان افغانستان در رابطه به چگونگی انتخابات و پروسه رای دهی در نجم به حاضرین معلومات ایرائه نموده و کاندید های ولایتی نجم بغلان را به معرفی گرفت، در ادامه بعد از توظیف کمیسیون مربوط پروسه رای دهی شروع گردید که در نتیجه پس از شمارش آرا توسط اعضأ کمیسیون انتخابات محترم شیر آقا طاهری که سال گذشته سمت معاونیت اداره ولایتی را بعهده داشت با اکثریت آرا منحیث مسؤل ولایتی نجم بغلان اعلان گردید،بعد از اعلان نتیجه انتخابات مسؤل جدید نجم بغلان پیامش را به حاضرین تقدیم نموده و متعاقبٱ محترم شجاع الدین رحمانی رئیس دانشکده شرعیات پوهنتون بغلان ضمن تبریکی مسؤل جدید نجم بغلان در رابطه به نقش جوانان در جامعه امروزی صحبت نمود.
و بعدٱ استاد پرویز قادری استاد دانشگاه بغلان و رئس کمیته محیط زیست پوهنتون بغلان نقش نجوم را سال گذشته در رابطه همکاری باکمیته محیط زیست دانشگاه بغلان ستایش نموده و خواهان همکاری بیشتر نجوم درین راستا شد، در ادامه محترم صبغت الله معصومی مدیر آموزش وپرورش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان به صحبت پرداخته انتخابات نجم را الگو ونمونه در میان تمام انتخابات نهاد های دیگر در این ولایت دانست . در نهایت برنامه توأم با شعار های اسلامی و دعایئه عبدالحلیم حکمت رکن نجم پایان یافت.