گذارش: تیم رسانه ی بخش نجم خواهران

نهاد جوانان مسلمان بخش خواهران، اجتماع تربیتی خویش را به تاریخ ١٣٩٧/١/٢٣ در شهر هرات برگذار نمود.
درشروع برنامه جلسه تربیتی باتلاوت افسانه اعظمی آغاز گردید و بعدا درس تفسیر توسط استاد گرامی خدیجه “نظری” ارایه شد.
در ادامه بخش فرهنگی توسط یکی از همکاران نجم شبنم “محمدی” اجرا شد.
درمیان برنامه درس عقیده توسط ثریا جان “منصوری” اجرا گردید.
ودراخیر درس نجم با دعایه مسئول تربیتی نجم عاطفه “ابراهیمی” به اتمام رسید.

قابل یاد دهانی است که نجم بخش خواهران، برای تربیه و تنظیم خواهران برنامه های تربیتی را هر 15 روز یکبار به شکل منظم و مسلسل دایر نموده که در آن برعلاوه دروس تربیتی، برنامه های فرهنگی نیز اجرا میگردد.

نجم بخش خواهران از تمام خواهران که علاقمند تعقیب برنامه های تربیتی و فرهنگی هست، احترامانه دعوت به عمل می آورد تا با اشتراک شان در این برنامه ها به غنامندی هرچه بیشتر توانایی های علمی شان بیافزاید.