نویسنده:حسن شمس

به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس نهاد جوانان مسلمان

شش سال قبل از امروز دقیقن در همین نزدهم حوت در شهر زیبای ننگرهار 70 تن از جوانان مخلص این دیار باهم یکجا شده و نهاد جوانان مسلمان یا نجم را ایجاد نمودند.

چرا  نجم به وجود آمد؟

جنگ تحمیلی 40 ساله بر کشور عزیزمان افغانستان و حضور نیروهای مهاجم خارجی در این برهه از زمان که در کنار تهاجم نظامی به تهاجم فرهنگی نیز پرداخته اند، بر مصایب این ملت بیچاره بیشتر افزودن.

جنگ دوامدار تحمیلی در کشور باعث شد، تا نه تنها کشور عزیز مان سرمایه های مادی خود را از دست دهد؛ بلکه سرمایه های معنوی زیادی را نیز از دست داده و یا هم در حال از دست دادن بود.

یکی از سرمایه های بزگ کشور، نیروهای جوان کشور هست، که در حقیقت حیثیت ستون فقرات جامعه را دارند و متاسفانه استعدادهای زیادی از جوانان کشور قربانی جنگ، استعمار و تهاجم نیروهای نظامی و اندیشه های وارداتی گردیده است.

استعمار نوین از اهمیت نیروی جوانان در کشورها به خوبی آگاه اند و برای دور ساختن آنها از اهداف والای شان صدها نوع برنامه منحرف و گمراه کننده را طرح و دیزاین نموده اند و به شکل منظم آنها را تطبیق میکنند، تا این قشر بیدار را تبدیل به یک قشر نا آگاه و بدور از فهم دین، اعتقاد، باور و ارزش های دینی و ملی سازند.

بلی، مصروف ساختن جوانان به اعتیاد مواد مخدر، تعصبات قومی ولسانی، دوری از علم و دانش و ده ها مورد مزخرف دیگر همه و همه گواه بر این مدعاست که استعمار نوین توسط این همه  وسایل به هدف شوم شان که همانا بهره کشی از این کشور و ملت هست، برسند.

نیروهای استعمار گر همیش کوشیده اند که  در کنار مصروف ساختن جوانان به امور بیهوده و پوچ، اعتماد به نفس را در آنها به شکل کلی از بین برده و همه را مایوس ببار آورند، تا هیچ جوانی به بهبودی وضع کشور شان امید نداشته  و تنها راه ترقی وپیشرفت را در حضور نیروهای استعمار بدانند و بدون حضور آنها ادامه زنده گی را ناممکن شمارند.

در چنین یک شرایط بی اعتمادی، یاس و نا امیدی جوانان  بود که عده از جوانان با احساس این میهن درکنار هم جمع شدند تا وطن را از این بدبختی و ناباسامانی ها نجات دهند و روی این هدف  نهاد جوانان مسلمان یا نجم  را جهت تربیه و تنظیم نسل جوان در روشنی فهم درست از اسلام که سبب تغییر مثبت اجتماعی و پیشرفت ملی گردد،  تاسیس نمودند. تا روزنه ی باشد برای جوانان کشور که بسوی یک افغانستان با ثبات و متمدن در سایه دین اسلام عزیز گام بر دارند.

آرمان نجم

آرمان نجم یک افغانستان متمدن و با ثبات هست، افغانستانی که در تمام عرصه های زنده گی به پای خود ایستاده شود و زنده گی شهروندان آن در سایه دین خدا بهبود یابد.

آرزوی نجم این است که در وطن صلح، آرامی و ثبات حاکم باشد، دارای فرهنگ عالی باشیم، اقتصاد ما خوب شود.

آرزوی نجم این است تا دامن فقر، جهل، نادانی، خرافات، جنگ و فرهنگ های واراداتی و تقلبی از این کشور برچیده شود.

و این آرمان ها به دست نمی آید مگر با نشر وپخش فهم درست از دین و تربیه نمودن یک کتله بزرگ از جوانان که سرباز گونه برای بدست آوردن همین آرمان ها تا پای جان ایستاده شوند.

و این کتله صالح، ملت را بسوی یک زنده گی آرام وبهتر رهنمایی کنند.

و خیلی خوشحال هستم که جز این کتله صالح هستم و در این مسیر تلاش میکنم.                                                                 با احترام