گزارش: تیم رسانه ی نجم نمیروز

روز یک شنبه مورخ 13/12/1396 جشنواره تقدیر از متعلمین ممتاز صنوف دوره لیسه مکاتب شهر زرنج به ابتکار نهاد جوانان مسلمان و همکاری ریاست معارف با اشتراک عبدالواحد حکمت مقام محترم ریاست معارف ، مسئولین ولایتی نجم در نیمروز ، شاگردان ممتاز لیسه های شهری ، آمرین مکاتب و والدین شاگردان برگذار گردید.

مراسم با قرائت کلام الله مجید آغاز گردید و اولین سخنران برنامه استاد صبغت الله شهبازی مسئول ولایتی نجم نیمروز پیام خوش آمد گویی را به مهمانان تقدیم نموده و هدف از برگزاری این برنامه را بیان نمودن. سپس محترم عبدالواحد حکمت مقام محترم ریاست معارف به ایراد سخن پرداخته و از ابتکار نجم نیمروز اظهار امتنان نمودند. سپس سروده ها و مطالب جالب و ارزنده ای ارائه گردید. به تعقیب آن استاد محمد یوسف تائب در مورد (فرمول موفقیت) صحبت نموده و جوانان را تشویق به حرکت در مسیر موفقیت نمودند. و مراسم با سوالات ذهنی و تفویض لوح تقدیر و جوایز به متعلمین ممتاز صنوف دوره لیسه مکاتب شهر زرنج به پایان رسید.