درین نشست استاد عبدالجبار مطمئن مسئوول ولایتی نجم در فراه، انجنیر خدای رحیم همت مسئوول پیشین و رکن نجم فراه، برادر حمیدالله حنیف مسئوول ارتباطات و برادر محمدعوض دانیال مسئوول تعلیمی نجم فراه با محترم تازه گل زیارکش مدیر عمومی جوانان ولایت فراه بعد از معرفی نجم، تقدیم گزارش سال95 و توضیح پلان سال 96 به بحث پیرامون فعالیت های نجم پرداختند.
مدیر جوانان با ابراز خرسندی و پشتیبانی از فعالیتهای نجم، نجم را نهاد فعال و موثر در عرصه ی جوانان در این یاد نمود.
آقای زیارکش همچنان افزود که همیشه همکار فعالیت های نجم خواهد بود.