امروز شنبه (16ثور) هیأتی متشکل از برادر صبغت الله شهبازی مسوؤل ولایتی نجم نیمروز، برادر انجنیر خدای رحیم همت مسوؤل تربیت، برادر عبدالباری نظری مسوول تعلیمی، برادر فواد عثمانی عضو نجم و استاد عصمت الله بارکزی مسوؤل آکادمی “سونی” با جناب انجنیر عبدالسمیع والی ولایت نیمروز دیدار و ملاقات نمودند. 

هیأت اداری نجم در پیوند به اهداف و برنامه های نهادجوانان مسلمان(نجم) برای جناب والی صاحب معلومات داده و افزودند که نجم سال 1396 را سال «تعلیم و خدمت» نام گذاری کرده و همچنان از برنامه ی مشترک نهاد نجم و آکادمی سونی که عبارت از فراهم آوری 100 بورسیه تعلیمی برای متعلمین ممتاز این ولایت می باشد، خبر دادند و از ایشان خواهان همکاری در زمینه ی خدمات تعلیمی نجم در طی سال روان شدند. 

انجنیر عبدالسمیع والی صاحب ولایت نیمروز ضمن استقبال از کارکرد و برنامه های تمدنی نهاد نجم و آکادمی سونی وعده هر نوع همکاری را با مسوولین نجم و اکادومی سونی دادند. 

#با قلم با کتاب 

انقلاب انقلاب