نجم خواهران هرات به ادامه سيمينار دو روزه مقاله نويسى (مهارت هاى خواندن و نوشتن) روز يكشنبه مورخ ١٣٩٥/١١/٢٤ روز دوم اين سيمينار برگزار گرديد. در اين سيمينار استاد عبدالقدير “صالحى” به تشريح مهارت مطالعه كردن و مهارت هاى نوشتارى پرداختند.