در این نشست انجنیرخدایرحیم مسئول ولایتی، حمیدالله حنیف مسوول ارتباطات و برادر محمدعوض دانیال مسئول فعالیت های عامه و حاجی صاحب تازه گل زیارکش مدیر عمومی جوانان اطلاعات و فرهنگ فراه حضور داشتند.
در نشست روی موضوعات مختلف جوانان صحبت همجانبه صورت گرفت و در اخیر مدیر عمومی جوانان اعلان همکاری همه
جانبه با این نهاد نمود.