رویینتن مصلح

رمضان فرصت طلایی و بهترین تحفه الهی جهت ایجاد تغییرات مثبت در زندگی است. رمضان نباید با خواب زیاد سپری شود. هر چند خواب کردن هم در ماه مبارک رمضان نوع عبادت است ولی از این ماه باید دست آورد های بزرگتری داشته باشیم.

فرصت های را که الله برای مان در این ماه نصیب کرده نباید به شکل گذرا از آن گذشت، فرصت های که با استفاده از آن با عزم متین حتی مسیر زندگی افراد عوض میگردد. گذشته از اینکه انجام هر کار نیک و خوب در ماه مبارک رمضان در تناسب با دیگر ماه ها چندین برابر فضیلت و اجر دارد الله متعال در این ماه شیاطین را به زنجنیر ها بسته میکند تا مسلمانان بتوانند به دور از وسوسه های شیطانی به فکر و حواس جمع الله را عبادت نمایند. با وجودی اینکه در این ماه شیاطین توان وسوسه کردن را ندارند ولی با آن هم افرادی وجود دارند که بدون داشتن معذرت روزه نمیگیرند و بعضی کار های ناشایسته را نیز انجام میدهند اینها در حقیقت سرکش ترین نفس ها را دارند.

ماه رمضان مدرسه تربیت است، تربیت نفس

به گفته استاد ابوالاعلی مودودی رحمة الله علیه درسی را که نماز در یک شبانه روز پنج مرتبه برای ما میدهد رمضان هر لحظه در طول یک ماه سال برای ما میدهد.

جوانانی که معتاد به سگرت و پان و دیگر انواع مواد مخدر اند، آیا شما به فکر ترک مواد مخدر نیستید؟ آیا میتوانید فرصت مناسبتر از ماه رمضان برای ترک مواد مخدر پیدا نماید؟

چرا وقت را از دست میدهید، همین الان تصمیم به ترک آن اقدام نمایید. اگر شما کمی هم از خود تحرک نشان بدهید حتمأ نتیجه مثبت بدست میاورید و الله را مددگار خود خواهید یافت و از رمضان منحیث مناسبترین فرصت برای تغییر خود استفاده نمایید.

ماه رمضان نفس انسان را قسمی تربیت میکند که در طول یازده ماه دیگر اثرات آن نیز باقی میماند. مثل اینکه وقتی بطری موبایل را مکمل چارچ میکنیم ساعت ها از آن استفاده کرده میتوانیم. به هر اندازه که چارچ کم نمایم به همان تناسب به زودی موبایل چارچ خود را از دست میدهد. به همین ترتیب اگر از رمضان درست و مکمل استفاده نماییم در طول یازده ما دیگر نیز اثرات ماه رمضان بالای ما باقی میباشد.

نزول قرآن که نظام زندگی بشر را تغییر داد در همین ماه است. گویا اینکه الله به شکل غیر مستقیم برای ما تفهیم میکند که رمضان ماه تغییر است. و این هم لطف بزرگ پروردگار است که بهترین شب که عبادت در آن بهتر از عبادت در هزار ماه است در این ماه قرار دارد.

پس منتظر چی هستید که خود را تغییر نمیدهید؟

بیاید که با هم یکجا شما با خواندن این سطور و من با ختم این مبحث ماه رمضان را منحیث بهترین فرصت برای تغییر خودی مان شمرده و یک تقسیم اوقات عالی جهت استفاده اعظمی از مهمان الله تنظیم نمایم.

اگر حالی خود را تغییر ندهیم و به کار های ناشایسته نه نگوییم بس، چی وقت توبه خواهیم کرد؟ آیا در سنین پیری و کهولت توبه خواهیم کرد؟

آیا کدام ضمانتِ وجود دارد که عمر ما به پیری خواهد رسید؟

آیا باور دارید که تا رمضان دیگر زنده خواهید بود؟

آیا تضمین این وجود دارد که تا به پایان رسیدن همین رمضان حیات خواهید داشت؟

نه!

پس نباید این فرصت مناسب را از دهیم و نکات ذیل را بایستی مراعات نمایم:

 • داشتن اراده قوی و عزم متین برای تغییر خودی
 • رمضان نباید بیشتر با خواب سپری شود
 • تنظیم اوقات و استفاده اعظمی از آن
 • جهت تنظیم وقت داشتن تقسیم اوقات ضرور است
 • در ضمن پابندی به فرایض و واجبات به سنت ها و مستحبات نیز پابند بودن
 • تلاوت حد اقل یک سپاره قران در یک شبانه روز
 • فایق آمدن بر احساسات و غضب
 • روزه خود یک اصل مهم (صبر) را در وجود افراد پرورش میدهد
 • آنهایی که به مواد مخدر معتاد اند رمضان میتواند تغییری شان بدهد مشروط براینکه خودی شان هم اراده ترک داشته باشند
 • دوری از پر حرفی های بی معنی
 • همدردی با نیازمندان و فقرا حتی با دادن یک خرما
 • احترام به والدین، معمولا بی حوصله گی در مقابل والدین باعث آزرده شان میگردد.