نهاد جوانان مسلمان-نجم، کنفرانسی را به مناسبت شهدای هشتم جوزای سال 1358 هجری خورشیدی، نهضت اسلامی افغانستان تحت عنوان ” نهضت اسلامی افغانستان؛ فدا کاری‌ها ودست آوردها ” دایر می نماید، بناء از همه شما فرهیخته گان شهید پرور کابل احترامانه دعوت به عمل می آوریم تا با اشتراک در این کنفرانس یاد و آرمانهای شهدای نهضت اسلامی  کشور را زنده نگهداشته و از تلاش ها و زحمات آنان پاس داری نماییم.

وعده ما

پنجشنبه 13 جوزا ساعت 9 الی 11 قبل از ظهر

خوشحال خان مینه، عقب بلاک های شاداب ظفر، کوچه اصلاح، تالار سید جمال الدین افغان