محمد علی، بوکسور افسانه‌ای و مسلمان آمریکا و چهره سرشناس جهانی به سن ۷۴ سالگی درگذشت.
انا لله و انا الیه راجعون
بخش سپورت نهاد جوانان مسلمان، وفات این قهرمان مسلمان را به تمام هواخواهان وی و ورزشکاران تسلیت گفته و برای مرحوم از بارگاه الله متعال طلب مغفرت می نماید.
محمد علی کلی خارج از میدان بوکس نیز پر آوازه بوده و مواقف او در دفاع از مظلومین و ایستادگی با حق همیشه معروف بوده است.
او از اشتراک در جنگ ویتنام منحیث سرباز اردوی آمریکا و کشتن مردم ویتنام، خود داری نمود که در اثر آن عنوان قهرمانی او توسط دولت لغو و به زندان محکوم شد.
غفر الله له
بخش سپورت
نهاد جوانان مسلمان “نجم”